Instagram
polski / english / deutsch
MANTONI
Politka prywatności fashion design solutions
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W MYŚL OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH TZW. RODO

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) MANTONI Lucyna Kniszewska-Plewako z siedzibą w Warszawie przy ul. Migdałowej 89, NIP: 1132126980 informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych:

I. Administrator
Administratorem Państwa danych osobowych jest MANTONI Lucyna Kniszewska-Plewako z siedzibą w Warszawie przy ul. Migdałowej 89, NIP: 1132126980 zwana dalej „Administratorem”.

II. Kategorie danych osobowych
Administrator przetwarza następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe.

III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora, oprócz uzyskanych  zgód, jest  prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.
Cele realizowane przez Administratora w związku z powyższym to:
 1. Marketing oferowanych przez siebie usług;
 2. Archiwizacja;

IV. Informacja o okresach przetwarzania danych osobowych.
Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe:
 1. przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, jak również przez okres niezbędny do ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami;
 2. w zakresie promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Administratora po rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu od umowy – do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody;
 3. w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń.

V. Informacja o odbiorcach danych osobowych
Dane są przeznaczone dla Administratora oraz mogą być przekazane następującym odbiorcom:
 1. podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom lub organom uprawnionym do otrzymania od Administratora danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 2. podmiotom przetwarzającym dane osobowe osoby, której dane dotyczą w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;


VI. Prawa osoby, której dane dotyczą
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych w tym uzyskania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z Rozporządzenia.
 2. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 3. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 4. W zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Administratora – przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na potrzeby promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Administratora, w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z promocją i marketingiem działalności prowadzonej przez Administratora.
 5. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie Rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

VII. Źródło pochodzenia danych Pani/Pana dane mogą pochodzić od Pani/Pana. VIII. Obowiązek podania danych osobowych Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem możliwości świadczenia usług Administratora związanych z prowadzoną przez niego działalnością. W przypadku niepodania danych osobowych Administrator zmuszony jest odmówić realizacji świadczenia usług. W zakresie w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie Pani/Pana zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI !

+48 606 727 179

biuro@mantoni.pl

Migdałowa 89
02-796 Warszawa
© Copyright - MANTONI Realizacja: F-MEDIA